Black on White Hydrangea Floral

prestigious textiles/Sicily/Charcoal 196/901